Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 
A KE-fashion designer Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-180261, adószám: 24749149-2-41, székhely: 1046 Budapest, Erdősor út 20. 3. em, 28.)

-       az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.),

-       a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.),

-       a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,

-       az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.),

-       a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.),

-       a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (Postatv.),

-       a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII.4.) Korm. rendelet

előírásai figyelembe vételével a www.kefashion.hu weboldalra, annak regisztrált és nem regisztrált látogatóira, a KE-fashion designer Kft. által működtetett webshopra vonatkozó adatkezelés, valamint az adatok nyilvánosságra hozatalának eljárását, illetőleg az adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjét az alábbiakban szabályozza.

 

Jelen adatkezelési szabályzat mindenkor hatályos változata a www.kefashion.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) érhető el. Az adatkezelő KE-fashion designer Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KE-fashion designer Kft.) fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, az adatkezelési szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában nyújt az shop@kefashion.hu e-mail-címre érkező megkeresések megválaszolásával.

 

Az Infotv. értelmező rendelkezései alapján:

 

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve -azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

5. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

6. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

8. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

11. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

12. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

13. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

14. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

15. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokelvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

16. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

17. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

18. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

19. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Adatkezelés, adattovábbítás

 

1.              A honlapon, egyes funkciók teljesítése érdekében az érintettet a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok megadására kérjük, amennyiben az érintett a szolgáltatást (webshop) igénybe kívánja venni. Az érintett személyes adatai kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, adatszolgáltatása.

A KE-fashion designer Kft. az érintettek által megadott személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése érdekében az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli egyrészt a KE-fashion designer Kft. által nyújtott szolgáltatások biztosítása és a webshop szolgáltatásokhoz történő hozzáférés biztosítása céljából.

 

Az Infotv.-nek megfelelően személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

 

2.              A KE-fashion designer Kft. tevékenysége során nem kezel különleges adatot, illetve bűnügyi személyes adatot.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

 

3.              A KE-fashion designer Kft. az Infotv. rendelkezései alapján 5 (öt) évig kezeli az érintett által megadott személyes adatokat, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárult.

Az érintettnek lehetősége van hozzájárulását bármikor visszavonni.

A KE-fashion designer Kft. az érintett által megadott személyes adatokon kívül a látogató IP-címét is rögzíti (az adat keletkezésétől számított 30 (harminc) napig) a vásárlói élmény fokozása, a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése érdekében.

 

4.              A honlapot alkalomszerűen látogatókról a KE-fashion designer Kft. egyedi azonosításra alkalmas adatot nem gyűjt. A KE-fashion designer Kft. statisztikai célból kizárólag egyedi azonosításra nem alkalmas adatokat gyűjt. A KE-fashion designer Kft. a látogatók aktivitásáról csak olyan adatokat gyűjthet, amelyek nem kapcsolhatók össze egy esetleges regisztráció alkalmával megadott adatokkal.

 

5.              A KE-fashion designer Kft. szavatolja, hogy az általa kezelt adatok az alábbi követelményeknek megfelelnek:
-           felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

-                pontosak, teljesek, időszerűek;

-                tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

6. Az érintett jelen adatkezelési szabályzatban foglalt rendelkezéseket szabadon megismerheti, azok ismeretének elsajátítása az érintett felelőssége. Az érintett a webshopba történő regisztrálással nyilatkozik, hogy a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltakat ismeri, és azokat magára nézve elfogadja.

 

7. A KE-fashion designer Kft. a regisztráció alkalmával megadott személyes adatokat harmadik személy részére nem adja át (kivéve a szükségszerűen alkalmazott adatfeldolgozók személyét, akiért a felelősséget a KE-fashion designer Kft. vállalja törvény alapján).

 

8. A KE-fashion designer Kft. az érintett által megadott személyes adatokat addig kezeli, amíg az érintett hozzájárulását írásban vissza nem vonja a shop@kefashion.hu e-mail-címre küldött levél útján.

 

9. Az érintettek által megadott adatokat az alábbi adatkezelő kezeli:

 

KE-fashion designer Korlátolt Felelősségű Társaság

cégjegyzékszám: 01-09-180261

adószám: 24749149-2-41

székhely: 1046 Budapest, Erdősor út 20. 3. em. 28.

e-mail: shop@kefashion.hu

 

A KE-fashion designer Kft. által végzett adatkezelés a honlapon illetve a honlap kiszolgáló szerverén történik, amely szerver helye Budapest.

 

A KE-fashion designer Kft. adatkezelő határozza meg a személyes adatokhoz történő hozzáférési jogosultságokat attól függően, hogy az általa feljogosított felhasználónak milyen mértékű hozzáférésre van szüksége a munkavégzéséhez. A felhasználók általi hozzáféréseket az adatkezelő megfelelően dokumentálja és ellenőrzi az esetleges visszaélések elkerülése érdekében. Az adatkezelő a jelszavakat védetten tárolja.

A KE-fashion designer Kft. az érintett által megadott személyes adatokat adathordozóra nem menti, kivéve a szerveren történő kezeléshez szükséges biztonsági mentést. Az adatbázistól elkülönített helyen tárolt biztonsági mentést az adatkezelő legfeljebb 4 (négy) hétig tárolja, majd az idő elteltével haladéktalanul törli.

 

Adatbiztonság, adatfeldolgozás

 

10. A KE-fashion designer Kft. az adatbiztonság követelményének megfelelően az érintettek által megadott személyes adatokat automatizáltan, elektronikus formában kezeli, az adatkezeléshez - amennyiben szükséges - adatfeldolgozókat vesz igénybe a törvényben rögzített keretek között.

 

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi -közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;

c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;

d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;

e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és

f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

A KE-fashion designer Kft. személyes adatot külföldre nem továbbít.

 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.

Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe további adatfeldolgozót.

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 

11. Cookie-k:

A cookie olyan kisméretű szövegfájl (névtelen azonosító), amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A KE-fashion designer Kft. honlapja cookie-kat használ, hogy egyszerűbbé és kellemesebbé tegye látogatásait, továbbá, hogy hogy a honlap látogatottságáról adatokat gyűjtsön. A cookie-k elősegítik az adatok mérését a látogatóra vonatkozóan azért, hogy a honlapot javítani, fejleszteni, korrigálni stb. tudja a KE-fashion designer Kft.

A KE-fashion designer Kft. a cookie-kat nem használja személyes információk tárolására, és arra sem, hogy ilyen információkat adjon ki harmadik félnek, kivéve ha az érintett webshop szolgáltatást vesz igénybe, ugyanis azokban az esetekben az érintett önkéntes alapon adja meg saját adatait.

A KE-fashion designer Kft. az érintett személyes adatait (szolgáltatás igénybevételekor) nem kapcsolja össze a honlap látogatottságára vonatkozó adatok eredményeivel.

 

Kétféle cookie létezik: állandó és átmeneti (session cookie). Az állandó cookie-k fájlként tárolódnak a látogató számítógépén vagy mobil eszközén legfeljebb 24 (huszonnégy) hónapra. Az átmeneti cookie-k átmeneti időre tárolódnak és eltűnnek, ha az érintett bezárja böngészőjét. Az állandó cookie-kat arra használja a KE-fashion designer Kft., hogy megjegyezze az érintett bizonyos információit a testreszabott szolgáltatásnyújtás érdekében, amennyiben ahhoz hozzájárul.

Az átmeneti cookie-k önmagukban nem képesek az érintett azonosítására, kizárólag az érintett gépének felismerésére és csak a honlap böngészésének időtartamára. Adatcsere átmeneti cookie-k alkalmazásakor csak a gépek között történik.

 

A cookie-kat az érintett könnyen törölheti számítógépéről a böngészője segítségével, a cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor számítógépe cookie-t fogad.

 

12. Linkek:

A honlap tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más – a KE-fashion designer Kft. ellenőrzésén kívüli – oldalakhoz vezetnek. A KE-fashion designer Kft. nem vállalja a felelősséget ezen oldalak adatvédelmi szolgáltatásaiért vagy az oldalak tartalmaiért. Ezeket a linkeket csak azért adja meg, hogy a honlapra látogatók számára könnyebbé tegye az információkeresést egy adott területen.

 

A látogató/érintett jogai

 

13. Az érintett a KE-fashion designer Kft. adatkezelőtől írásban bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről szóló tájékoztatást, azok helyesbítését vagy kiegészítését, törlését, zárolását.

 

-               az adatkezelő az érintett adatainak kezeléséről írásbeli megkeresésre írásban tájékoztatást nyújt,

-               az adatkezelő az adatot helyesbíti, vagy kiegészíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valós adat rendelkezésére áll,

-               az adatkezelő az adatokat törli, ha az érintett azt kéri, mert a kezelt adati hiányos vagy téves, és ez jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést a vonatkozó jogszabály nem zárja ki -, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt az illetékes bíróság vagy hatóság elrendeli,

-               az adatkezelő az adatot zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit, és még fennáll az adatkezelési cél, amely miatt az adat nem törölhető,

-               az adatkezelő az adatot megjelöli, ha az érintett annak helyességét vagy pontosságát vitatja, de ez egyértelműen nem állapítható meg.

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 (huszonöt) napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Az érintett a jelen pontban rögzített jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

A tiltakozás joga

 

14. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen írásban a shop@kefashion.hu e-mail-címen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. 

 

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

Jogorvoslat

 

15. Az érintett a jogainak megsértése esetén, illetve, ha az adatkezelő a tiltakozását nem a jogszabály szerint kezeli az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

16. Az érintett személyes adatainak kezelésével, feldolgozásával kapcsolatos észrevételeivel, panaszaival az alábbi hatósághoz fordulhat:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

 

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL http://naih.hu

A méret és a szín kiválasztása kötelező!
Rendben
Üres kosár
Rendben